Velkomen til fjells Velkomen til fjells Velkomen til fjells
Velkomen til fjells Velkomen til fjells Velkomen til fjells

Prosessen

frå idé til hus


Fem steg på vegen frå idé til ferdige hus
Steg 1 Ferdig

Planprogram

Ferdigstilt og vedteke i 2019


Planprogram for Klukkargrende vart utarbeidd våren 2019, og vedteke av Vang kommunestyre på seinhausten same år. Dette la grunnlaget for detaljregulering av området.Steg 2 Ferdig

Detalj­regulering

Ferdigstilt og vedteke i 2020


Detaljregulering med konsekvensutgreiing og ROS-analyse vart utarbeidd våren 2020, og vedteke av Vang kommunestyre i oktober 2020. Dei vedtekne plandokumenta kan du finne på denne sida.Steg 3 Pågår

Prosjektering

Planlagt ferdigstilt hausten 2021


I skrivande stund pågår arbeidet med prosjektering av bustadene i Klukkargrende. Resultatet av dette arbeidet vil vera ferdige teikningar og prisar på husa. Arbeidet er planlagt ferdigstilt hausten 2021.

Parallelt med dette lanserer vi Klukkargrende i marknaden for å koma i kontakt med aktuelle kjøparar, som får høve til å ta del, og påverke, i prosjekteringsfasen om dei ynskjer det.Steg 4 Kjem

Byggestart

Oppstart haust 2021 – vår 2022


Førebuande grunnarbeid for infrastruktur blir påbyrja hausten 2021 eller våren 2022, avhengig av kor fort prosjekteringsarbeidet blir sluttført. Byggestart for fyrste byggetrinn er planlagt tidleg haust 2022.Steg 5 Kjem

Velkomen til gards

2023 (Byggetrinn 1)


Dei fyrste husa i Klukkargrende er planlagt innflyttingsklare på forsommaren i 2023.